ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງດ້ານວິຊາການ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນໆ