ຄວາມເປັນມາ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແມ່ນສູນກາງຂອງວຽກງານສະຖິຕິ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍມີການນຳໃຊ້, ການຜະລິດ ແລະການປະສານສົມທົບກັບບັນດາສຳນັກງານອົງການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖິຕິທາງການ.

 

  • ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດມີຫນ້າທີ່ເກັບກຳ, ຄົ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງ, ດຳເນີນຂະບວນການສະຖິຕິ, ວິເຄາະ ແລະລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະຖິຕິທາງການ ດ້ານສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພາຍໃນປະເທດໃນໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນເປັນສູນກາງໃນການສະຫນອງສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ຂະແຫນງການຕ່າງໆ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ເພື່ອດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ໃນດ້ານນະໂຍບາຍ, ຄວບຄຸມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະວິໃຈບັນຫາສະເພາະຕ່າງໆ.
  •  

  • ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແມ່ນສູນກາງສຳລັບການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງອົງກອນຕ່າງໆ ທີ່ຮັບຜິດຊອບສະຖິຕິຢູ່ຂະແຫນງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອຄວບຄຸມລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມເອກະພາບ ແລະມີຄຸນນະພາບດີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຍັງແມ່ນຈຸດໃຈກາງໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການສຳຫຼວດ ແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ແກ່ທຸກໆພາກສ່ວນອື່ນ.

 

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຜູ້ຜະລິດຕົ້ນຕໍ ສະຖິຕິທາງການ ແລະເປັນຫນ່ວຍປະສານງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບສະຖິຕິທາງການທັງຫມົດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ ແລະເປັນງວດ ເຊິ່ງສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດ ແລະສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນອງເພີ່ມເຕີມຈາກຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເກັບກຳບັນດາຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງຂະແຫນງການ ແລະແຂວງຕ່າງໆ.

 

ນອກນີ້, ພວກເຮົາຍັງດຳເນີນການສຳຫຼວດວຽກງານສະເພາະກິດ ສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ, ພ້ອມນີ້ ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານວິຊາການ ໃນທຸກດ້ານທີ່ກ່ຽວກັບ ການອອກແບບສຳຫຼວດໃຫ້ແກ່ທຸກໆສຳນັກງານລັດ.