1 2 3 4 5 6 7
ລາວອິນໂຟ v6.0
ລາວອິນໂຟ v6.0 ແມ່ນລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ບອກ ທາງການ ທີ່ນຳໃຊ້ງ່າຍ ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືຫຼັກ ທາງດ້ານສະຖິຕິ ສຳລັບການຕິດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ເເຫ່ງການພັດທະນາ ແລະສະຫນອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສຳລັບ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາກອບການພັດທະນາແຫ່ງຊາດອື່ນໆ ໃນ ສປປ ລາວ. ລາວອິນໂຟ v6.0 ໄດ້ຖືກປັບປຸງມາຈາກເຕັກໂນໂລຢີ ເດັບອິນໂຟ 6.01 ອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການອັນເຈາະຈົງຂອງປະເທດ ໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ລາວອິນໂຟ ລຸ່ນ 6.0 ປະຈຸບັນນີ້ ສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບັນດາຕົວຊີ້ບອກ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ບັນດາຕົວຊີ້ບອກເປົ້າໝາຍ ສະຫັດສະຫວັດເເຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ, ບາງຕົວຊີ້ບອກຫຼັກອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ການສຳຫຼວດ ປະຊາກອນ, ການສຳຫຼວດ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແລະ ການສຳຫຼວດຂໍ້ມູນແມ່ ແລະເດັກ. ບັນດາຖານຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ ໃນຮູບແບບອອນລາຍ ໂດຍຜ່ານ ເວັບໄຊຂອງສູນ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ບັນດາຖານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ທີ່ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່ໆອື່ນໆ ຫຼື ຈາກບັນດາກອບການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ ທີ່ມີຂໍ້ມູນ ຢ່າງເປັນທາງການ ກໍ່ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ. ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊ http://www.lsb.gov.la ຫຼື http://www.laoinfo.gov.la ເພື່ອຮັບຮູ້ ການປັບປຸງ ແລະ ເອົາຂໍ້ມູນມານຳໃຊ້.